Even doornemen

Toch wel handig...

 

Artikel1 - Definities

 1. Onder ‘DijkstraDigital’ wordt verstaan: DijkstraDigital, gevestigd te Apeldoorn.
  DijkstraDigital is geen onderneming, maar bestaat als hobby.
  Deze Algemene Voorwaarden dienen dan ook in dat licht te worden gelezen.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of diens rechtsopvolger die aan DijkstraDigital de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, dan wel tot het uitbrengen van een offerte.
 3. Onder ‘opdracht’ wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan DijkstraDigital om tegen betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder ‘het vervaardigen van zaken’ wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.
 5. Onder ‘de door DijkstraDigital vervaardigde zaken’ wordt verstaan: een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.
 6. Onder ‘het verrichten van werkzaamheden’ wordt verstaan: al hetgeen DijkstraDigital ten behoeve van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder andere onder verstaan het ontwikkelen van een concept en idee voor het opleveren van een website.
 7. Onder ‘offerte’ wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten werkzaamheden verbonden kosten. Onder ‘informatiedragers’ worden verstaan: DVD's, USB-sticks en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2 - Offerte

 1. Alle offertes van DijkstraDigital zijn een uitnodiging tot het aanvaarden van een aanbod. DijkstraDigital heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.
 2. Alle offertes uitgebracht door DijkstraDigital geschieden, tenzij anders overeengekomen, voor kosten van de opdrachtgever. DijkstraDigital zal de prijs voor het uitbrengen van de offerte vooraf bepalen en aan de opdrachtgever schriftelijk meedelen.
 3. Wordt overeengekomen dat een offerte kosteloos wordt uitgebracht dan kunnen door DijkstraDigital, schriftelijk, voorwaarden of bijzondere afspraken worden gesteld. Niet naleving van deze voorwaarden of bijzondere afspraken door de opdrachtgever brengt met zich mee dat opdrachtgever gehouden is de werkelijke kosten, inclusief arbeidsloon, die zijn gemaakt om de offerte tot stand te laten komen, aan DijkstraDigital te vergoeden.
 4. Offertes van DijkstraDigital zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.

Artikel 3 - Overeenkomst

 1. Een overeenkomst met DijkstraDigital komt pas tot stand nadat de schriftelijke opdrachtbevestiging van DijkstraDigital door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geretourneerd.
 2. De omvang van de opdracht wordt bepaald door de omschrijving ervan in de opdrachtbevestiging van DijkstraDigital, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen die later schriftelijk worden overeengekomen.
 3. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DijkstraDigital te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door DijkstraDigital.
 5. De eventuele meer‐ of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever. DijkstraDigital zal opdrachtgever tijdig, maar minimaal voor de doorvoering van de wijzigingen, informeren over eventueel te voorziene meerkosten. Het vaststellen van de meerkosten vindt plaats op basis van nacalculatie van het daadwerkelijk aantal besteedde uren, waarbij de nacalculatie zal geschieden op basis van een als in de branche redelijk beschouwd uurtarief, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
 6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door DijkstraDigital buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 4 - Prijzen

 1. Alle opgegeven prijzen zijn beperkt, want slechts bedoeld als onkostenvergoeding, en exclusief eventuele verzend‐, transport‐ en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in de overeenkomst of offerte genoemde prijs geldt als een richtprijs. DijkstraDigital behoudt zich het recht voor om op basis van nacalculatie tot 10% van de overeengekomen prijs extra te factureren. Dreigt een grotere prijsoverschrijding dan 10%, dan zal DijkstraDigital op een zo kort mogelijke termijn na openbaring opnieuw in overleg treden om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Opdrachtgever is verplicht om opnieuw in onderhandeling te treden met DijkstraDigital. Wanneer geen nieuwe overeenkomst tot stand komt is opdrachtgever in ieder geval gehouden het tot
  op dat moment verrichte werk naar redelijkheid te vergoeden. DijkstraDigital behoudt in ieder geval het recht de opdracht tegen de oorspronkelijke vergoeding, inclusief de maximale nacalculatie, alsnog uit te voeren.
 3. Redenen voor nacalculatie als bedoeld in het vorige lid kunnen zijn: wijzigingen in de prijzen, voordat levering heeft plaatsgevonden, de monetaire verhoudingen tussen de Nederlandse en buitenlandse valuta en andere factoren welke de kostprijs beïnvloeden, alsmede meerwerk dat voor DijkstraDigital ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onvoorzien was.
 4. De beperking van lid b van dit artikel van 10% prijsoverschrijding geldt niet wanneer opdrachtgever tekort schiet in haar informatieplicht naar DijkstraDigital als bedoeld in artikel 2 lid d, of in het geval wanneer opdrachtgever anderszins tekortschiet in haar medewerkingverplichting jegens DijkstraDigital. DijkstraDigital is wel verplicht in overleg te treden met opdrachtgever wanneer een dergelijk geval zich voordoet en zal vervolgens naar redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.
 5. Als gevolg van de bepalingen van art. 3 lid c, d en e geldt bij een wijziging van de overeenkomst de maximum prijsoverschrijding van 10% uit lid b van dit artikel niet. Mocht de prijsstijging door een wijziging in de overeenkomst meer bedragen dan 10%, dan zal DijkstraDigital, na overleg met de opdrachtgever, op basis van redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.
 6. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

Artikel 5 - Betaling

 1. DijkstraDigital draagt zorg voor een tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk.
 2. DijkstraDigital is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is DijkstraDigital bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 3. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro, op een door DijkstraDigital aan te wijzen rekening.
 4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van DijkstraDigital binnen 14 dagen na factuurdatum aan DijkstraDigital schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 6 - Levering

 1. Bij opdrachtneming zal DijkstraDigital in overleg met opdrachtgever een oplevertermijn bepalen. DijkstraDigital zal de opgegeven levertijden naar beste vermogen nakomen.
 2. Deze opgegeven levertijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt DijkstraDigital niet in verzuim en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet‐nakoming van enige verplichting jegens DijkstraDigital.
 3. Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal DijkstraDigital zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om in overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Eigendomsoverdracht

 1. DijkstraDigital behoudt zich het eigendom voor van alle door DijkstraDigital vervaardigde zaken en resultaten van verrichte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat de opdrachtgever aan DijkstraDigital verschuldigd is, inzake leveringen, is betaald.

Artikel 8 - Eigendom productiemiddelen

 1. Alle door DijkstraDigital vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van DijkstraDigital, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. DijkstraDigital is niet gehouden de in lid a bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven. DijkstraDigital is niet gehouden de in lid a van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien DijkstraDigital en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door DijkstraDigital zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat DijkstraDigital instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. Eventuele kosten voor het door DijkstraDigital bewaren van in lid a bedoelde zaken komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 - Eigendom opdrachtgever, pandrecht

 1. DijkstraDigital zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid a bedoelde zaken, tenzij een bedrijfsverzekering van DijkstraDigital dit risico dekt. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De opdrachtgever is gehouden er zorg voor te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan DijkstraDigital van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze zaken onder zich te houden.
 4. De opdrachtgever verleent DijkstraDigital pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met DijkstraDigital door hem in de macht van DijkstraDigital worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan DijkstraDigital verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 10 - Intellectueel eigendom

 1. Rapporten of documenten die zijn geleverd in verband met advies‐ of onderzoeksarbeid, alsmede door DijkstraDigital vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteurswet 1912.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op het door DijkstraDigital vervaardigde materiaal berusten bij DijkstraDigital. Het intellectuele eigendom wordt slechts overgedragen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is en op de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen binnen een redelijke termijn en volledig betaalt.
 3. De door DijkstraDigital volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk‐ en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho's, films en soortgelijke productie‐ en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor DijkstraDigital bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
 4. Rapporten of documenten als bedoeld in lid a, mogen door de opdrachtgever slechts voor intern gebruik worden aangewend, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Voor extern gebruik, zoals bijvoorbeeld publicatie of inzicht aan niet‐werknemers, is voorafgaand aan het externe gebruik de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van DijkstraDigital vereist.
 5. DijkstraDigital behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de opdracht aan te wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad.
 6. DijkstraDigital zal de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van de door DijkstraDigital vervaardigde zaken inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom van deze derden.
 7. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde DijkstraDigital met bekwame spoed hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

Perzische zijdeboom (Albizia julibrissin)
Cattedrale di Santa Maria Assunta in Siena (It)
Zeepbellenman in Praag
Deurornament v.d. Basiligia Cateriniana di san Dominico te Siena (It)
Douglas DC2 motor 875pk van de Uiver in Aviodome Lelystad (Nl)
Casa Solà Morales te Olot (Sp)
De Sint Vitus kathedraal te Praag
Stalen muur ornament in Siena
Omgeving Gimigniano (It)
Saône in Tournus (Fr)
Gezicht op Venetië vanaf de Ferry
Casa Gaietà Vila te Olot (Sp)